09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
بخش نامه جدید گمرک در مورد نرخ و درصد حقوق گمرکی

بخش نامه جدید گمرک در مورد نرخ و درصد حقوق گمرکی

2022-05-27 14:21:47

با سلام ، ٣٥٦/١٤٠٠/ ١٤٠٠ و ١٨٠٧٣٦٧ /٢/ ١٧ مورخ ٦ /١٤٠٠/١٤١٧١٦ ، درصد حقوق و نرخ ارز محاسبه برای حقوق گمرکی تغییر یافت

با سلام ،
٣٥٦/١٤٠٠/ ١٤٠٠ و ١٨٠٧٣٦٧ /٢/ ١٧ مورخ ٦ /١٤٠٠/١٤١٧١٦ ، ١٤٠٠/١/ ١٠ مورخ ١٦ /١٤٠٠/ پیرو بخشنامه های شماره ٣٩١٠٤
١٤٠١ اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت /٢/ ٦٠ مورخ ٢١ / ١٤٠٠ ، به پیوست تصویر نامه شماره ٥٢١٢٣ /١٢/ مورخ ٢٥
١٤٠١ هیئت محترم وزیران و جداول /٢/ صنعت، معدن و تجارت و تصویر تصویب نامه شماره ٢٢٤٤٦ /ت ٥٩٧٦١ ه مورخ ١٧
پیوست شماره( ١) و ( ٢) تصویب نامه مزبور جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه و موارد زیر ارسال می گردد:

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن